Notices

Home / Notices

चौतारा अस्पतालवाट प्रदान गरिने सेवाहरुको सेवा शुल्कहरु

चौतारा अस्पतालवाट प्रदान गरिने सेवाहरुको सेवा शुल्कहरु

चौतारा अस्पतालवाट प्रदान गरिने सेवाहरुको सेवा शुल्कहरु

एम्वुलेन्सको भाडादर

एम्वुलेन्सको भाडादर

एम्वुलेन्सको भाडादर

अन्तर्वार्ता हुने सम्वन्धी सूचना

अन्तर्वार्ता हुने सम्वन्धी सूचना

अन्तर्वार्ता हुने सम्वन्धी सूचना

चौतारा अस्पताल सिन्धुपाल्चोकवाट प्रदान गरीने सेवाहरु

चौतारा अस्पताल सिन्धुपाल्चोकवाट प्रदान गरीने सेवाहरु

चौतारा अस्पताल सिन्धुपाल्चोकवाट प्रदान गरीने सेवाहरु, १. बहिरंग सेवा – बालरोग विशेषज्ञ सेवा, स्त्रीरोग विशेषज्ञ सेवा, जनरल सर्जरी सेवा, एम.डि.जि.पीद्वारा विशेषज्ञ सेवा २. अन्तरंग सेवा ३. रेडियोलोजी सेवा ( एक्सरे, भिडियो एक्सरे ) ४. दन्त रोग सेवा ५.फिजियोथेरापी सेवा ६. २४ सै घण्टा फार्मेसी सेवा, इमरजेन्सी सेवा, प्रयोगशाला सेवा कार्यक्रमहरु १. आमा सुरक्षा कार्यक्रम ( CEONC) २४ सै घण्टा २. २४ सै घण्टा एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ३. शिघ्र कुपोषण पुनस्थापना कार्यक्रम ४. एच.आई.भि परामर्श तथा उपचार कार्यक्रम ५. स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ६. विपन्न नागरिक उपचार सेवा ७. मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम ८. MCH Clinic, Family Planning, Safe Abortion Service

Annual Book 2078.79 Chautara Hospital

Annual Book 2078.79 Chautara Hospital

Annual Book 2078.79 Chautara Hospital

राशन खरिदको लागि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

राशन खरिदको लागि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

राशन खरिदको लागि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

अस्पताल फार्मेशी/विमाको औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्रीहरु खरिदको लागि सिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

अस्पताल फार्मेशी/विमाको औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्रीहरु खरिदको लागि सिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

अस्पताल फार्मेशी/विमाको औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्रीहरु खरिदको लागि सिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

खाजाघर (क्यान्टीन) सञ्चालनका लागि शिलबन्दी दरभाउ पत्र (कोटेशन) आह्वानको सूचना

खाजाघर (क्यान्टीन) सञ्चालनका लागि शिलबन्दी दरभाउ पत्र (कोटेशन) आह्वानको सूचना

खाजाघर (क्यान्टीन) सञ्चालनका लागि शिलबन्दी दरभाउ पत्र (कोटेशन) आह्वानको सूचना

कर्मचारी साझेदारी संस्थाको लागि सूचना

कर्मचारी साझेदारी संस्थाको लागि सूचना

कर्मचारी साझेदारी संस्थाको लागि सूचना

कर्मचारी माग सम्वन्धमा

कर्मचारी माग सम्वन्धमा

कर्मचारी माग सम्वन्धमा

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना