Notices

Home / Notices

चौतारा अस्पतालवाट प्रदान गरिने सेवाहरुको सेवा शुल्कहरु

चौतारा अस्पतालवाट प्रदान गरिने सेवाहरुको सेवा शुल्कहरु

चौतारा अस्पतालवाट प्रदान गरिने सेवाहरुको सेवा शुल्कहरु

एम्वुलेन्सको भाडादर

एम्वुलेन्सको भाडादर

एम्वुलेन्सको भाडादर

अन्तर्वार्ता हुने सम्वन्धी सूचना

अन्तर्वार्ता हुने सम्वन्धी सूचना

अन्तर्वार्ता हुने सम्वन्धी सूचना

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा

सेवा संचालन भइरहेको सम्वन्धी सूचना ।

सेवा संचालन भइरहेको सम्वन्धी सूचना ।

सेवा संचालन भइरहेको सम्वन्धी सूचना ।

चौतारा अस्पताल सिन्धुपाल्चोकवाट प्रदान गरीने सेवाहरु

चौतारा अस्पताल सिन्धुपाल्चोकवाट प्रदान गरीने सेवाहरु

चौतारा अस्पताल सिन्धुपाल्चोकवाट प्रदान गरीने सेवाहरु, १. बहिरंग सेवा – बालरोग विशेषज्ञ सेवा, स्त्रीरोग विशेषज्ञ सेवा, जनरल सर्जरी सेवा, एम.डि.जि.पीद्वारा विशेषज्ञ सेवा २. अन्तरंग सेवा ३. रेडियोलोजी सेवा ( एक्सरे, भिडियो एक्सरे ) ४. दन्त रोग सेवा ५.फिजियोथेरापी सेवा ६. २४ सै घण्टा फार्मेसी सेवा, इमरजेन्सी सेवा, प्रयोगशाला सेवा कार्यक्रमहरु १. आमा सुरक्षा कार्यक्रम ( CEONC) २४ सै घण्टा २. २४ सै घण्टा एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ३. शिघ्र कुपोषण पुनस्थापना कार्यक्रम ४. एच.आई.भि परामर्श तथा उपचार कार्यक्रम ५. स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ६. विपन्न नागरिक उपचार सेवा ७. मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम ८. MCH Clinic, Family Planning, Safe Abortion Service

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

Annual Book 2078.79 Chautara Hospital

Annual Book 2078.79 Chautara Hospital

Annual Book 2078.79 Chautara Hospital