News & Events

Home / News & Events

यस अस्पतालमा इमर्जेन्सी , बहिरगं, अन्तरगं , ल्याव, एक्स रे तथा भिडियो एक्स रे , फार्मेसी, OCMC, कोभिड आइसोलेशन, डेन्टल ओपिडी, पाेप्टमार्टम सेवाहरु उपलव्ध छन्,

यस अस्पतालमा इमर्जेन्सी , बहिरगं, अन्तरगं , ल्याव, एक्स रे तथा भिडियो एक्स रे , फार्मेसी, OCMC, कोभिड आइसोलेशन, डेन्टल ओपिडी, पाेप्टमार्टम सेवाहरु उपलव्ध छन्,

यस अस्पतालमा इमर्जेन्सी , बहिरगं, अन्तरगं , ल्याव, एक्स रे तथा भिडियो एक्स रे , फार्मेसी, OCMC, कोभिड आइसोलेशन, डेन्टल ओपिडी, पाेप्टमार्टम सेवाहरु उपलव्ध छन्,

Learn More